A Gyermekjogi Civil Koalíció Közös nyilatkozata a gyermek legfőbb érdekeről a KEH 2787/6/2023. számú elnöki kegyelmi határozattal összefüggésben

A Gyermekjogi Civil Koalíció, mint a legnagyobb magyarországi gyermekjogokkal foglalkozó szakmai hálózat, megdöbbenéssel értesült arról, hogy a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon volt igazgatóhelyettese köztársasági elnöki kegyelemben részesült.

Hintalovon

2024.02.09.

A Köztársasági Elnök egyéni kegyelmezési jogkörben meghozott döntése értelmében – ami a Kúria  Bfv. 1191/2022/13. sz. végzésében vált nyilvánossá – a kiszabott szabadságvesztés büntetés hátralévő részének (reintegrációs őrizet) végrehajtását 5 évi próbaidőre felfüggesztette, a foglalkozástól eltiltás büntetés és a közügyektől eltiltás mellékbüntetés hátralévő részének végrehajtását elengedte, valamint az ítélet vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesítette. S mindez elsősorban az érintetteknek jelent óriási megrázkódtatást.

A Köztársasági Elnök döntése teljességgel elfogadhatatlan és összeegyeztethetetlen  egyrészt az Alaptörvény XVI. cikkében foglalt, a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő állami intézményes jogvédelmi kötelezettséggel, másrészt az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) alapelveivel és  értékeivel, mert  a kegyelmi döntés, annak üzenete és következményei szembe mennek a gyermek legfőbb érdekeinek megfelelő eljárás elvével, amely valamennyi állami szervet, így a köztársasági elnököt is kötelezi. 

Ennek kapcsán emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a Kúria – az elnöki kegyelem ellenére – a Bfv. 1191/2022/13 számú döntésével helybenhagyta az első és a másodfokon is kiszabott büntetést, és felhívta a figyelmet arra is, hogy a bűncselekmények elkövetői és sértetti köre speciális, a gyermekvédelemhez, gyermekotthonhoz kapcsolódik, továbbá az elkövető személyében rejlő társadalomra veszélyesség fokozott, mert éppen az ellenkezőjét teszi, mint ami a törvényi és erkölcsi kötelezettsége, ezért a cselekmény erkölcsileg is mélyen elítélendő. 

A gyermekotthon igazgatója ugyanis 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorú fiút szexuálisan zaklatott az általa vezetett intézményben, a legfiatalabb áldozata tízéves volt. Az egyik áldozat öngyilkos lett, s a többi áldozat ma is a cselekmény hatása alatt áll. 

A bántalmazást akkor lehet megakadályozni, ha aki tud róla, nem titkolja el, hanem a Gyermekvédelmi törvény szerint jelzéssel él a megfelelő szervek felé. A gyermekotthon igazgatóhelyettese azonban törvényi és erkölcsi kötelezettségét sem teljesítette, sőt az igazgató szexuális bűncselekmény miatti felelősségre vonásának elkerülését akarta segíteni. A vezetők hatalmukkal, tekintélyükkel, befolyásukkal visszaéltek, s a gyermekáldozatok évekig nem kaptak támogatást, segítséget, védelmet, kiszolgáltatottak maradtak. A gyermekvédelemben élők nagy része úgy nő fel, hogy  ez a világ rendje, hogy velük mindent meg lehet tenni, de ennek nem szabad így lennie. A  bántalmazás feltárása, erkölcsi és jogi elítélése azért is fontos, hogy a következmény elkerülhetetlenségének érzése erős legyen az elkövetőben, s ne bízzon annak elmaradásában. 

Az egyéni kegyelem megadása az államfő mérlegelésen alapuló diszkrecionális joga, ami az  igazságügyi miniszter ellenjegyzéséhez kötött. A kegyelmezési jogkör gyakorlása csak kivételes eszköz lehet, amelynek feltételeit, illetve körülményeit nem határozza meg sem az Alaptörvény, sem pedig más törvény. Király Tibor jogászprofesszort idézve: „a kegyelem megakadályozza az igazságszolgáltatást, illetőleg törli annak eredményét, és benne néha olyan politikai célok érvényesülhetnek, amelyek túlmutatnak a büntetőjog és igazságszolgáltatás társadalmi küldetésén.” Az alkotmányos gyakorlat a feltételek, illetve körülmények közé sorolja az elítélt olyan személyes körülményét, amit a bíróság az ítélethozatalkor nem tudott figyelembe venni. Az egyéni kegyelmi jogkör mérlegelése esetében nagy jelentősége van az elkövetett bűncselekmény súlyának, társadalmi hatásának és annak is, hogy kik a bűncselekmény áldozatai, mert esetükben a jogerősen elítélt elkövetőnek adott kegyelemnek különös konkrét súlya van. A kegyelemben megnyilvánuló megbocsátás – mint méltánylást érdemlő eset – alapjául elsősorban erkölcsi, igazságossági, emberiességi szempontok szolgálhatnak, ugyanakkor összhangban kell állniuk a társadalmi igazságérzettel és értékrenddel, de ez az  összhang a szóban forgó kegyelmi döntésnél erősen aggályos.

A Gyermekjogi Civil Koalíció ezért indokoltnak tartja az elnöki kegyelmi jogkör  alkotmányos kereteinek felülvizsgálatát, mert álláspontunk szerint az egyéni kérelmek  alapján induló kegyelmi eljárásoknál a jogszabályi rendelkezések nem fedik le hiánytalanul a kegyelmi eljárás folyamatát, ezáltal csorbulhat az átláthatóság és a  jogbiztonság. 

A Gyermekjogi Civil Koalíció álláspontja szerint a gyermekeket, a gyermekek jogait  érintő  büntető ügyekben alkotmányos elvárás, hogy a Köztársasági Elnök bármely elítélt esetében megfontoltan, valamennyi szempontra, a gyermek legfőbb érdekeinek védelmére tekintettel hozza meg a kegyelmi döntését. Az Alaptörvény 9. cikkének (1) bekezdése alapján a Köztársasági Elnök kifejezi a nemzet egységét, amelyet minden döntése esetében szintén zsinórmértékként kell követnie, így a kegyelmi jogkör gyakorlása során is.

 A gyermekek védelme mindannyiunk közös felelőssége! Álljunk ki értük!

Felhívjuk a döntéshozók figyelmét arra is, hogy az Európai Unió Gyermekjogi Stratégiája az erőszakmentes gyermekkor célkitűzése okán azt javasolja a tagállamoknak, hogy fejlesszék a gyermekvédelmi rendszerek működését, ezért a büntetőjogi megközelítésű törvényeik mellett a megelőzésre és az áldozatvédelemre fókuszáló gyermekvédelmi törvénycsomagot is készítsenek elő, hogy az érintett felnőttek és gyerekek fel tudják dolgozni a történteket, a traumát, továbbá megelőzhetőek legyenek a hasonló cselekmények. 

Budapest, 2024. február 7.

A Gyermekjogi Civil Koalíció részéről, mint szervezetek:

 • Alapítvány a Nevelőszülőkért
 • Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület
 • Gyerekesély Közhasznú Egyesület
 • European Roma Rights Centre (ERRC)
 • Élményakadémia Közhasznú Egyesület 
 • Főnix Mozgalom
 • Háttér Társaság
 • Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány
 • Igazgyöngy Alapítvány
 • Jogismeret Alapítvány
 • Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
 • Közép Európai Mediációs Intézet
 • Magyar LMBT Szövetség
 • Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
 • Magyar Pedagógiai Társaság Gyermekérdekek Szakosztálya – Korczak Munkabizottság
 • Magyarországi Terre des hommes Alapítvány “Lausanne”
 • Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
 • NANE Egyesület
 • Patent Egyesület
 • Pressley Ridge Magyarország Alapítvány
 • Romaversitas Alapítvány
 • Rosa Parks Alapítvány
 • Társaság a Szabadságjogokért
 • Világszép Gyermekvédelmi Alapítvány
 • Validity Alapítvány
 • UNICEF Magyarország 

és mint egyéni szakértők:

 • Aczél Anna
 • Adler Katalin – Békés Iskolák Program
 • dr. Baracsi Katalin
 • Békés Zoltán
 • Bíró Dalma
 • Cserey Miklós – Szülőnek lenni program
 • De Coll Ágnes
 • dr. Gellér Judit
 • dr. Gyulai Edina
 • dr. Hegedűs Judit
 • dr. Herczeg Rita
 • dr. Jánoskúti Boglárka
 • dr. Katonáné dr. Pehr Erika
 • dr. Kovács Zsuzsanna gyermekorvos
 • dr. Lux Ágnes
 • dr. Mátyók Fanni
 • dr. Makai Éva
 • Mohácsi Erzsébet
 • dr. Nagy-Nádasdi Anita Rozália
 • Negrea Vidia
 • dr. Parti Katalin
 • Révész Magda
 • dr. Sándor Bea
 • dr. Szeibert Orsolya 
 • dr. Szotyori-Nagy Viktória
 • dr. Tománé Mészáros Andrea
 • dr. Tóth Zsófia
 • dr. Vaskuti András

A nyilatkozattal a Gyermekjogi Civil Koalíció megfigyelő szervezeteként egyetért: 

 • Civil Közoktatási Platform
 • Emberi jogi nevelők Hálózata (EJHA)

Továbbá a nyilatkozatot támogatja:

 • Autonómia Alapítvány
 • Ambrus Ágnes, jogász
 • Amnesty International Magyarország
 • Baross Dorottya iskolapszichológus, pedagógiai szakpszichológus jelölt
 • Benkő Fruzsina, szociális munkás
 • InDaHouse Hungary Egyesület
 • Dénes Gergő óvoda- és iskolapszichológus
 • Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete (EÜDSZM)
 • Együttnevelés Szövetség
 • Gerő Márton szociológus
 • dr. Gerő Tamás, ügyvéd
 • Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológus
 • Hegyesi Gábor
 • Hátrányos Helyzetű Családok Országos Egyesülete 
 • dr. Hont Judit gyermekorvos
 • Horgász Csaba klinikai szakpszichológus, Békés Iskolák közösség 
 • Kaló Zsuzsa pszichológus
 • Kovács-Bölöni Anna pszichológus
 • Kozma Judit, szociális munkás, 3Sz ügyvivő
 • dr. Kerezsi Klára
 • dr. Könczöl Miklós
 • dr. Körtvélyesi Zsolt
 • Kőrösi Gábor, közgazdász 
 • Kun Ágnes közgazdász
 • Kuslits Gábor 
 • Labrisz Egyesület
 • Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület
 • Magyar Helsinki Bizottság
 • Majtényi Balázs
 • Mérték Médiaelemző Műhely
 • Motiváció Műhely
 • dr. Némedi Mária gyermekorvos
 • Oktatással a Demokráciáért Alapítvány
 • Peer Krisztina gyermekpszichológus, igazságügyi klinikai szakpszichológus
 • Polgár Alapítvány az Esélyekért
 • dr. Reményi Andrea Ágnes egyetemi docens, tanárképző
 • Rékasi János
 • Roma Sajtóközpont 
 • dr. Salát Orsolya
 • dr. Sallay Viola családpszichoterapeuta, egyetemi adjunktus
 • dr. Sarlai Katalin gyermekorvos
 • dr. Scheiber Dóra gyermekorvos
 • Szoboszlai Katalin szociális munkás
 • Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (SzMME)
 • Szociális Szakmai Szövetség (3Sz)
 • Szülői Hang Közösség
 • Tanítanék Mozgalom
 • dr. Turai Katalin jogász, egyetemi adjunktus (ELTE)
 • Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület
 • dr. Varsányi Mária gyermekorvos
 • dr. Zeller Judit

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Online biztonság az otthontanulásban

Hogyan lehet a diák, a tanár és a szülők online biztonságát az iskolai távoktatás idején is megtartani? Online biztonság, digitális oktatás lehetőségei, olvass bele!

Online zaklatás- Kérdések és válaszok fiataloknak

Kapcsolattartás különválás után

Kapcsolattartás különválás után – Ajánlások a gyerek korához, egyedi szükségleteihez

Hogyan szervezzük a kapcsolattartást a válás, különválás után? Gyermekközpontú ajánlás és szempontrendszer a különváláshoz.

Cikkajánló

×
×

Cart