Adatvédelmi nyilatkozat

Minden a a Hintalovon Alapítvány adatkezelési szabályzatáról, alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, tájékoztatás az adatkezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról, feliratkozásról.

Hintalovon

Ha nem felnőtt vagy, a képre kattintva eléred az elsősorban gyerekeknek készített, egyszerűsített változatát az alábbi szövegnek.

1. Bevezető

1.1 A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány (1027 Budapest, Jurányi u.1-3., nyilvántartási szám: 01-01-0012255, e-mail cím: info@hintalovon.hu ) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát.

1.2 A tárhely-szolgáltatást a NETDOOR Kft. internet- és tárhelyszolgáltató (NETDOOR Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; 1055 Budapest, Akadémia utca 14. fsz 5.) által a Servergarden Kft. (cím: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. Adatközpont: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.) szervertermében telepített, fizikailag és technikailag is védett, saját, dedikált szerveren tároljuk.

1.3 Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek. Jelen tájékoztató hatálya az adatkezelő weblapján (https://www.hintalovon.hu) történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.hintalovon.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

1.4 Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel.

1.5 Az Adatkezelő elérhetőségei:

  • név: Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány
  • cím: 1027 Budapest, Jurányi utca 1-3.
  • email: info@hintalovon.hu
  • telefonszám: +36303152032

2. Alapelvek

2.1 Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik.

2. 2   Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

2.3 A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük, megfelelve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elveinek. 

2.4 Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtünk, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon, megfelelve a célhoz kötöttség elvének. E körben nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

2.5 Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, a szükségesre korlátozódik, megfelelve az adattakarékosság elvének. 

2.6   A személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék, megfelelve a pontosság elvének.

2.7 A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Ön azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak a jogszabályban meghatározott esetekben kerülhet sor, figyelemmel az Ön jogainak és szabadságának védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, megfelelve a korlátozott tárolhatóság elvének. 

2.8 A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen azok megfelelő biztonsága (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve), megfelelve az integritás és bizalmas jelleg elveinek. 

2.9 A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 16. életévet be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a kiskorú felett szülői felügyeletet gyakorló személy adta meg, illetve engedélyezte.

2.10 Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az Adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az alkalmazandó jogszabályok szerint Önnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, és adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy Ön aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

2.11 Kétség esetén vélelmezendő, hogy Ön nem adta meg hozzájárulását.

2.12 Az Adatkezelő weboldala magyar és angol nyelven elérhető, szolgáltatásai magyar nyelven elérhetőek.

2.13 Az Adatkezelő felelős a fentiek megfeleléséért, továbbá képes e megfelelés igazolására.

3. Az érintettek jogai

3.1 Hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban felsorolt információkhoz tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban hozzáférést kapjon.

3.2 Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

3.3 Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, illetve az Adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

3.4 Elfeledtetéshez való jog: ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

3.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

(a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

(b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

(c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

(d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

3.6 Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

3.7 Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

3.8 Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

3.9 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén a határidő 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

3.10 Az Önt megillető jogorvoslati lehetőségekről további részleteket a Tájékoztató 13. pontjában olvashat.

4. Adatkezelés a kapcsolatfelvétel során, az adott gyermekjogi fogadóórákra történő jelentkezéssel, űrlap kitöltésével összefüggésben

4.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adatAdatkezelés célja
Névazonosítás, amennyiben nem kéri anominitását
E-mail címkapcsolatfelvétel
Üzeneta válaszadáshoz szükséges
A kapcsolatfelvétel időpontjatechnikai művelet végrehajtása
Kapcsolatfelvételkori IP címtechnikai művelet végrehajtása

4.2 Érintettnek minősül a weboldalon űrlapot kitöltő valamennyi természetes személy.

4.3 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. 

4.4 A személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

4.5 Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 

4.6 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az érintett az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

(a) postai úton a 1027 Budapest, Jurányi u. 1-3. szám alatti címre címezve;

(b) telefonon keresztül a +36303152032 számon;

(c) e-mail útján az info@hintalovon.hu e-mail címen.

4.7 Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

4.8 Tájékoztatjuk, hogy 

(a) az adatkezelés válasz adásához szükséges; 

(b) Ön köteles személyes adatokat megadni, hogy megkeresésére válaszolni tudjunk Önnek; továbbá

(c) az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk az Ön megkeresésére válaszolni.

 Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

5. Adatkezelés Ügyfélkapcsolat tartás során

5.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adatAdatkezelés célja
Név, e-mail cím, telefonszám, rendelkezésre bocsátott iratokKapcsolattartás, jogi segítségnyújtás.

5.2 Érintettnek minősül az Adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi természetes személy. 

5.3 Az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig tart. A jogviszony megszűnése után a rendelkezésünkre bocsátott iratokat: a) 30 napon belül megsemmisítjük, vagy b) az érintett kérésére rendelkezésére bocsátjuk mindenkori irodánkban.

5.4 A személyes adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján. Személyes adatokat harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha az érintett kifejezetten olyan célból adta meg személyes adatát, amikor ez szükséges. Így jogsegélykérések esetén a jogászok, kérdés esetén a programvezetők hozzáférnek a felhasználó által küldött információkhoz és személyes adatokhoz. A Gyermekjogi Központ űrlapjának kitöltésével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele együttműködő ügyvédi irodákkal (Baker McKenzie Ügyvédi Iroda, Dentons Réczica Ügyvédi Iroda, DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Partos & Noblet Ügyvédi Iroda) megossza a rendelkezésre bocsátott iratokat.

5.5 Az Adatkezelő ügyfélnyilvántartása a jogsegélyszolgáltatás nyújtása keretében keletkező szükséges adatok, információk rögzítésére, dokumentálására szolgáló adatkezelés. Az adott adatok nyilvántartása egy erre szolgáló online – Trello – rendszerben történik. A folyamatban lévő ügyekben a Gyermekjogi Központ és az Érintett közötti levélváltásokat, intézkedéseket és a segítő folyamat leírását kizárólag az Adatkezelő kijelölt munkatársai által elérhető Trello rendszerben vezeti és tárolja az Adatkezelő. Az ügy későbbi beazonosítását – pl. annak lezárását követően – a Trello rendszerben kizárólag az esetek mellé rendelt ügyiratszám szolgálja. Az egyes ügyekhez hozzárendelt ügyiratszám feltüntetése mellett kizárólag az Adatkezelő kijelölt munkatársai által hozzáférhető alapítványi szerveren tárolt Excel-táblázatban kerül archiválásra a Központot felkereső Érintettek neve és e-mailes elérhetősége.

5.6 Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

5.7 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az érintett az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

(a) postai úton a 1027 Budapest, Jurányi u. 1-3. számra címezve;

(b) telefonon keresztül a +36303152032 számon;

(c) e-mail útján az info@hintalovon.hu e-mail címen.

5.8 Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja. 

5.9 Tájékoztatjuk, hogy 

(a) az adatkezelés jogsegély adásához szükséges; 

(b) Ön köteles személyes adatokat megadni, hogy megkeresésére válaszolni tudjunk Önnek; továbbá

(c) az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek válaszolni megkeresésére, illetve nem tudunk megalapozott jogi álláspontot kialakítani az adott ügyben.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

6. Cookie-k (sütik) kezelése:

6.1 Az alkalmazandó jogszabályok való megfelelés érdekében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy a Szolgáltató weboldala ún. “cookie”-kat vagy “sütiket” használ azért, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk Önnek. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha a “Rendben” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

6.2 A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. 

6.3 Érintettnek minősül a weboldalt látogató valamennyi természetes személy.

6.4 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai: 

Kezelt adatok köreAdatkezelés célja
egyedi azonosítószám, dátumok, időpontokfelhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése

6.5 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartamaKezelt adatkör
Munkamenet sütik (session)Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdéseA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakconnect.sid

6.6 A cookie-k használatával a Szolgáltató nem kezel személyes adatokat.

6.7 Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy ha arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

7. Adatkezelés a Google Analytics alkalmazása során

7.1 Az Adatkezelő honlapja a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. (a továbbiakban: „Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

7.2 A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 

7.3 A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Szolgáltató weboldala üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

7.4 A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

8. Chatbot szolgáltatás üzemeltetése

8.1 Az Adatkezelő céljai elérése, a kapcsolattartás, valamint gyors, hatékony és megalapozott jogi segítségnyújtás érdekében chatbot szolgáltatást (a továbbiakban: „Chatbot Szolgáltatás”) üzemeltet.

8.2 Érintetteknek a chatbot szolgáltatás és a jelen Tájékoztató alkalmazásában azon chatbot végfelhasználók minősülnek, akik automatizált kommunikáción keresztül a Chatbot funkcióit igénybe veszik. 

8.3 Az Adatkezelő külső adatfeldolgozóként Talk-A-Bot Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 5. 2. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-286391; adószám: 25735967-2-41) (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) veszi igénybe.

8.4 A Chatbot Szolgáltatás Adatkezelő weboldalán (https://www.hintalovon.hu) keresztül érhető el.

8.5 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Kezelt adatok köreAdatkezelés célja
chatbothoz generált azonosító, a szolgáltatásra igénybe vett platform, nyelv, regisztráció időpontjaa chatbot működéséhez feltétlenül szükséges adatok
a chat beszélgetés során megadott adat (szöveg, gombhasználat) a chatbot interakcióban, valamint a weboldallal is megosztott adatoka chatbot működéséhez feltétlenül szükséges adatok

8.6 Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kezelt (személyes) adatok köre a chatbot működésének funkciójától függően a jövőben változhat.

8.7 Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

8.8 Az adatkezelés és adattárolás időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (chatboton belül jelzett törlési igénye esetén), de legfeljebb a Végfelhasználó utolsó aktivitásától számított egy év (ha az érintett az utolsó aktivitástól egy éven belül nem veszi ismét igénybe a chatbot szolgáltatást) után anonimizálásra kerül (ID leválasztásra kerül), majd az utolsó aktivitástól számított öt év után törlésre kerülnek a chatbot beszélgetések adatai.

8.9 Az Adatfeldolgozó anonimizált, azaz az érintett azonosítására már nem alkalmas módon a hivatkozott egy éves megőrzési időn túl is tárolja és felhasználja a chatbot szolgáltatás használata során összegyűjtött adatokat azzal, hogy öt év elteltével a teljes chatfolyam törlésre kerül.

8.10 Az Adatfeldolgozó az adatok rögzítését és tárolását a chatbot szolgáltatás szerződés szerinti teljesítése céljából teszi; valamint anonimizált, azaz a Végfelhasználó azonosítására már nem alkalmas adatokat pedig az utolsó aktivitástól egy éven túl is tárolja és felhasználja a chatbot használata során összegyűjtött adatokat saját know-how fejlesztése céljából. A személyes adatok az anonimizálásuk során elveszítik személyes adat jellegüket, az ily módon átalakított adatok nem hozhatók kapcsolatba az érintettel.

8.11 A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja 

(a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; 

(b) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; 

(c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; valamint

(d) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

8.12 Az Adatkezelő főszabály szerint a chatbot szolgáltatás során nem kezel személyes adatot. Amennyiben igen, személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, illetve a jelen Tájékoztatóban jelzett Adatfeldolgozónak való átadásra.

8.13 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem felelős. Az Adatkezelőt megkeresheti a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatásadása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett.

8.14 Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – csak olyan személyes adatot és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8.15 A személyes adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján. Személyes adatokat harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha az érintett kifejezetten olyan célból adta meg személyes adatát, amikor ez szükséges. Így jogsegélykérések esetén a jogászok, kérdés esetén a programvezetők hozzáférnek a felhasználó által küldött információkhoz és személyes adatokhoz. A Gyermekjogi Központ űrlapjának kitöltésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele együttműködő ügyvédi irodákkal (Baker McKenzie Ügyvédi Iroda, Dentons Réczica Ügyvédi Iroda, DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Partos & Noblet Ügyvédi Iroda) megossza a rendelkezésre bocsátott iratokat. A személyes adatok megismerésére jogosultak továbbá az Adatfeldolgozó tagjai és vezető tisztségviselői, továbbá az Adatfeldolgozóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek is.

8.16 Adatkezelő nem továbbít személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

8.17 Az érintett az adatkezelés kapcsán a Tájékoztató 3. pontja szerinti jogokat gyakorolhatja azzal, hogy ezen jogok gyakorlását a chatbot szolgáltatás ablakában, valamint az Adatkezelő jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségein kezdeményezheti. Az elektronikus úton benyújtott kérelemre adott választ Adatkezelő elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.18 Az érintett jogellenes adatkezelés esetén a Tájékoztató 13. pontja szerinti jogorvoslati lehetőségeket veheti igénybe.

9. Adományozással kapcsolatos adatkezelés

9.1 Amennyiben Adományozni szeretne Alapítványunk számára, a www.hintalovon.hu/adomanybolt oldalon keresztül teheti meg. Köszönjük támogatását!

9.2 A www.hintalovon.hu adománygyűjtésre a Barion Payment Zrt. szolgáltató rendszerét használja. A Barion adatvédelmi tájékoztatójáról bővebben a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon olvashat.

9.3 Tájékoztatjuk, hogy a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány kizárólag a tranzakció lebonyolításához szükséges személyes adatokról, így az adományozó nevéről, postacíméről, e-mail címéről, telefonszámáról és az adomány összegéről szerez tudomást, azonban ezek közül csak a nevet, ill. az e-mail címet kezeli.

9.4 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai: 

Személyes adatAdatkezelés célja
Név, e-mail címKapcsolattartás – köszönetnyilvánítás. Az adományboltban “kosárba tett” terméket a megadott e-mail címre küldjük

9.5 Érintettnek minősülnek az Adatkezelőnek adományozó természetes és jogi személyek. 

9.6 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje az érintett adományozásától számított 1 év. 

9.7 A személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján. Az adományozással kapcsolatos webfejlesztési szolgáltatást az Alapítvány hivatalos weboldal üzemeltetője, a BLACKDEVS DIGITAL KFT. (cím: 1192 Budapest, Pannónia út 22. fsz. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-041054; adószám: 32076400-2-43), mint adatfeldolgozó végzi. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő és adatfeldolgozó nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó kifejezetten e célból adta meg személyes adatát.

9.8 Az adatfeldolgozó az érintett által megadott nevet és e-mailcímet, mint személyes adatot kezeli.

9.9 Az adatkezelés az Adatkezelő és az adatszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az Adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tart.

9.10 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az érintett az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

(a) postai úton a 1027 Budapest, Jurányi u. 1-3. számra címezve;

(b) telefonon keresztül a +36303152032 számon;

(c) e-mail útján az info@hintalovon.hu e-mail címen.

9.11 Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és pontja.

9.12 Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a tranzakció lebonyolításához szükséges, ennek hiányában köszönetnyilvánításra nincsen lehetőségünk.

9.13 Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

10. Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés

10.1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.”) 6. § értelmében a weboldal felhasználója (a továbbiakban: „Felhasználó”) előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató az aktuális információkról tájékoztassa, illetve hogy adománygyűjtési szándékkal, a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

10.2 Az érintett a jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató az 9.1. pontban felsorolt tevékenységekhez szükséges személyes adatait kezelje. 

10.3 A Szolgáltató nem küld kéretlen hírlevelet, és felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírlevéllel nem keresi meg a felhasználót. Felhasználó a hírlevélről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

10.4 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adatAdatkezelés célja
Név, e-mail címAzonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
Feliratkozás időpontjaTechnikai művelet végrehajtása
Feliratkoztáskori IP címTechnikai művelet végrehajtása

10.5 Érintettnek minősül valamennyi, a hírlevélre feliratkozó természetes vagy jogi személy.

10.6 Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységét bemutató elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, esettanulmányokról, kiadványokról stb.

10.7 Az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

10.8 A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai és megbízottjai munkatársai kezelhetik, a Tájékoztatóban lefektetett alapelvek tiszteletben tartásával. 

10.9 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az érintett az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

(a) postai úton a 1027 Budapest, Jurányi u. 1-3. számra címezve;

(b) telefonon keresztül a +36303152032 számon;

(c) e-mail útján az info@hintalovon.hu e-mail címen.

10.10 Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja. 

10.11 Tájékoztatjuk, hogy 

(a) az adatkezelés Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul; 

(b) Ön köteles személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk; továbbá

(c) az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

11. Tárhely-szolgáltatással összefüggő adatkezelés

11.1 A tárhely-szolgáltatást a NETDOOR Kft. internet- és tárhelyszolgáltató (cím: NETDOOR Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; 1055 Budapest, Akadémia utca 14. fsz 5.) (a továbbiakban: „Tárhelyszolgáltató”), mint adatfeldolgozó végzi.

11.2 A Tárhelyszolgáltató az érintett által megadott valamennyi

személyes adatot kezeli.

11.3 Érintettnek minősül a weboldalt látogató valamennyi természetes személy.

11.4 Az adatkezelés célja a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

11.5 Az adatkezelés az Adatkezelő és a Tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a Tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart.

11.6 Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

12. Közösségi oldalak

12.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

12.2 Érintettnek minősül valamennyi természetes személy, aki regisztrált a Facebook/Google+/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

12.3 Az adatgyűjtés célja a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

12.4 Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

12.5 Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

13. Jogorvoslat

13.1 Panaszával először forduljon hozzánk bizalommal, az info@hintalvon.hu e-mail címre küldött e-maillel, vagy a 1027 Budapest Jurányi u.1-3. szám alatti címre küldött levéllel. Ha panasszal szeretne élni, kérjük töltse ki a Panaszbejelentő dokumentumot, a panaszt Alapítványunk a Panaszkezelési szabályzata szerint kivizsgálja, és arról visszajelzést ad.

13.2 Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

13.3 Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

(a) név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(b) cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

(c) levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

(d) telefon: +3613911400

(e) e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

13.4 Bírói úton jogorvoslatot kérhet az Adatkezelővel szemben, amennyiben az Adatkezelő az Ön megítélése szerint a személyes adatai nem megfelelő kezelése következtében megsértette a GDPR szerinti jogait. 

13.5 Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján, amely elérhető az alábbi linken: https://hintalovon.hu/hu/adatvedelmi-nyilatkozat.

Frissítve: 2022.09.27.

További tartalmak a témában

Nincs kapcsolódó tartalom.

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Vedd észre mások értékeit!- Plakát

Vedd észre mások értékeit – Plakát

Mi a közös a sarkantyús teknősben, a dongóban és az afrikai elefántban? Hogy nind rendelkeznek értékes tulajdonságokkal. Ha kíváncsi vagy állati jó, beszélgetésindító plakátjainkra, válassz az alábbi adományösszegek közül és töltsd le kiadványunkat!

Online zaklatás- Kérdések és válaszok fiataloknak

3 + 1 tipp felelős felnőtteknek - Mit csinálj, ha megjelenik a fejtetvesség egy gyerekközösségben?

Mire figyeljünk, ha megjelenik a fejtetvesség egy gyerekközösségben? – 3 +1 tipp felelős felnőtteknek

Ha kíváncsi vagy, hogy felelős felnőttként mit tehetsz, ha egy gyermekközösségben megjelenik a fejtetvesség, akkor töltsd le erről szóló kiadványunkat!

Cikkajánló

×
×

Cart