Fiatalkorúak és a büntető igazságszolgáltatás

A gyermek- és fiatalkorú elkövetők gyermekbarát igazságszolgáltatásának legfontosabb kérdéseiről készítettünk összefoglalót - ENSZ Gyermekjogi Bizottság 24. sz. átfogó kommentár

Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 24. számú új átfogó kommentárja felváltja a korábbi, a fiatalkorúak igazságszolgáltatásában a gyermekjogokról szóló 10. számú általános kommentárt.

A Gyermekjogi Egyezmény – 24. számú új átfogó kommentár

Az újabb kommentár tükrözi azokat a fejleményeket, amelyek 2007 óta következtek be és valósultak meg a gyermek- és fiatalkorú elkövetők igazságszolgáltatása terén: a változó nemzetközi és regionális normák és joggyakorlat, a gyerekek és serdülők fejlődését érintő új ismeretek, valamint a már bizonyítottan bevált és működő gyakorlatok eredményeképp, ideértve a resztoratív igazságszolgáltatást is.

Emellett a kommentár olyan joggyakorlatokkal szembeni aggályokat is megfogalmaz, mint a büntetőjogi felelősségre vonás minimális korhatárával kapcsolatos tendenciák, illetve a gyerekekkel és fiatalokkal szembeni szabadságvesztés büntetés kiszabásának elsődleges és rendületlen alkalmazása. A dokumentum tartalma számos jelentős kérdésre kiterjed – például a fegyveres konfliktusok által érintett gyerekek besorozási feltételeire –, de az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében foglalt gyermekjogok további magyarázata is fontos részét képezi. Emellett pedig útmutatást nyújt a részes államok számára a gyermekjogokat előmozdító és védő fiatalkorúak és gyermekek igazságszolgáltatási rendszerek gyermekközpontú megvalósításában.

Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és szabályokat, melyeket a 24. számú átfogó kommentár tartalmaz.

Megkülönböztetés tilalma

A részes államoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy valamennyi, igazságszolgáltatással kapcsolatba kerülő gyereket egyenlő bánásmódban részesítsenek. Külön figyelmet kell fordítani a kiszolgáltatottabb gyerekekre, például az utcagyerekekre, faji, etnikai vagy vallási, nyelvi kisebbségekre, őslakosokra, lánygyerekekre és a fogyatékossággal élő gyerekekre. Fontos a fiatalkorúak igazságszolgáltatásában dolgozó szakemberek képzése, valamint olyan szabályok, rendeletek, illetve protokollok kidolgozása, amelyek elősegítik a gyermek-bűnelkövetőkkel szembeni egyenlő bánásmódot, illetve amelyek rendelkeznek jóvátételről, jogorvoslatról és kártérítésről. Intézkedésekre van szükség a gyermek-bűnelkövetők megfelelő ellátásához és támogatásához, hogy vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba.

Fontos, hogy a törvényhozás ne tegyen különbséget aszerint, hogy egy adott bűncselekményt felnőtt vagy gyerek követ-e el. A Bizottság javasolja, hogy a részes államok ne szabályozzanak olyan bűncselekményeket, amelyek kizárólag meghatározott életkor alatti elkövető esetén büntetendőek annak érdekében, hogy a gyerekek és felnőttek közötti egyenlő bánásmód megvalósuljon.

A gyerek legfőbb érdeke

A gyerek legfőbb érdekének védelme többek között azt jelenti, hogy a büntető igazságszolgáltatás hagyományos céljai – mint pl. a megtorlás/büntetés –helyett a gyermekelkövetők esetén a rehabilitációs és a helyreállító igazságszolgáltatási célok kerüljenek előtérbe.

Az élethez, életben maradáshoz és fejlődéshez való jog

Ez a minden gyereket megillető, elidegeníthetetlen jog útmutatóként kell, hogy szolgáljon a részes államok felé a fiatalkori bűnmegelőzést célzó nemzeti politika és programok kialakításakor, ugyanis magától értetődő, hogy a bűnözésnek súlyosan negatív hatása van a gyerekek fejlődésére. A 37. cikk b) pontja kifejezetten kimondja, hogy a szabadságtól való megfosztás – ideértve a letartóztatást, az őrizetbe vételt és a szabadságvesztést – csak végső eszközként lehet alkalmazni a lehető legrövidebb időtartamban annak érdekében, hogy a gyerek fejlődéshez való joga ne sérüljön és maximálisan biztosítva legyen.

A meghallgatáshoz való jog és az emberi méltóság védelme

A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának minden szakaszában teljes mértékben tiszteletben kell tartani és biztosítani kell a gyerek azon jogát, hogy véleményét szabadon kifejthesse valamennyi őt érintő ügyben és kérdésben. A Bizottság álláspontja szerint továbbá nagyobb figyelmet kell fordítani a gyerekek emberi méltóságának védelmére. Ennek tiszteletben tartása különösen igaz a hatósági eljárások során valamennyi érintett szerv – rendőrség, ügyészség, bíróság – részéről egyaránt.

Prevenció és elterelés

A részes államoknak teljes mértékben elősegíteniük és támogatniuk kell a gyerekek, szülők, közösségi vezetők és egyéb kulcsszereplők (pl. a nonprofit szervezetek, a pártfogó felügyelői szolgálatok képviselői és a szociális munkások) részvételét a prevenciós programok fejlesztésében és kivitelezésében. Részvételük meghatározó eleme ugyanis ezen programok sikerének.

A büntetőeljárás során további két lehetséges intézkedés lehet a gyermek-elkövetők érdekében a közbeavatkozás két fajtája:

 1. intézkedések bírósági eljárás igénybevétele nélkül (elterelés); és
 2. intézkedések bírósági eljárás keretében.
 1. Intézkedések bírósági eljárás igénybevétele nélkül:

Gyerek elkövetőknél az esetek többségében az ügyeket a büntetőeljárás, illetve a fiatalkorúak igazságszolgáltatási eljárása helyett az arra alkalmas különböző programok keretében lenne szükséges kezelni. A részes államoknak ezért folyamatosan bővíteniük kell annak a lehetőségét, hogy minél több ilyen bűncselekmény – ideértve adott esetben a súlyosabb cselekményeket is – esetében az elterelés kerüljön alkalmazásra.

2. Intézkedések bírósági eljárás keretében:

A fiatalkorúakat érintő igazságszolgáltatási rendszer széleskörű lehetőségeket kell, hogy biztosítson az igazságszolgáltatással kapcsolatba kerülő gyerekek szociális és/vagy edukációs jellegű intézkedésekkel történő kezelésére, és szigorúan kell korlátoznia a szabadságuktól való megfosztás – mint végső eszköz – alkalmazását, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Ez azt jelenti, hogy az államoknak jól képzett pártfogó felügyelői szolgálattal kell rendelkezniük, amely lehetővé teszi az olyan intézkedések maximális és hatékony alkalmazását: pl. az útmutatás és felügyelet elrendelése; a próbaidő; a közösségi megfigyelés; a napi megjelenési központok; a fogvatartás korai szakaszában történő szabadon bocsátás lehetősége.

A büntetőjogi felelősség alsó és felső korhatára

A Bizottság a 12 éves kort tartja a büntetőjogi felelősség alsó korhatárának, azonban javasolja a részes államoknak, hogy az alsó korhatárt 14, 15 vagy még inkább 16 évben állapítsák meg. A felső korhatár tekintetében minden, a bűncselekmény elkövetésének időpontjában 18 évesnél fiatalabb személynek joga van a fiatalkorúak igazságszolgáltatásának szabályai szerinti büntetőeljáráshoz egy sajátos és speciális rendszerben, amely különbözik a nagykorúak büntetőeljárásától. Egyes részes államok lehetővé teszik, hogy a 18 éves vagy annál idősebb személyekre – általában 21 éves korukig – a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatás szabályai kerüljenek alkalmazásra, akár főszabályként, akár kivételes jelleggel.

A fiatalkorúak esetében alkalmazható intézkedések a büntetőjogi nagykorúságot követően

A részes államoknak biztosítaniuk kell, hogy ezen fiatalok folytathassák a programjuk vagy büntetésük letöltését a koruknak, érettségi szintjüknek és szükségleteiknek megfelelő körülmények között, anélkül, hogy felnőtt büntető intézetekbe, intézményekbe küldenék őket. Amennyiben egy fiatalkorú a bűncselekmények egy részét 18 éves kora előtt, más részét pedig azt követően követte el, az államoknak meg kell fontolniuk, hogy minden elkövetett bűncselekményre a fiatalkorúakra irányadó szabályokat alkalmazzák, mivel ez áll a fiatalkorú érdekében.

Meghallgatáshoz való jog

A tisztességes eljárás megköveteli, hogy az igazságszolgáltatással kapcsolatba kerülő gyerek ténylegesen résztvevője tudjon lenni az eljárásnak, ezért a gyereknek meg kell értenie az ellene emelt vádakat, az elkövetett cselekmények lehetséges következményeit és a kiszabható büntetéseket annak érdekében, hogy a jogi képviselőjének útmutatást tudjon adni, a tanúvallomásokat vitatni lehessen, beszámolhasson az történtekről, és hogy érdemi döntést hozhasson saját ügyében – bizonyítékokról, tanúvallomásokról és az azt követő lépésekről. A gyereknek lehetőséget kell tehát adni a meghallgatására minden őt érintő bírósági vagy közigazgatási eljárásban a nemzeti eljárásjogi szabályoknak megfelelően akár közvetlenül, akár képviselő vagy arra megfelelő egyéb szerv vagy személy útján.

A magánélet teljes tiszteletben tartása

A Bizottság olyan szabályok bevezetését javasolja, amelyek lehetővé teszik, hogy a bűncselekményt elkövető gyerekek 18. életévük betöltésekor automatikusan törlődjenek a bűnügyi nyilvántartásból, vagy súlyos bűncselekmény elkövetése esetén – ha szükséges, bizonyos feltételekkel – lehetővé tegyék a gyerek kérésére történő törlést. A Bizottság ajánlása, hogy a részes államok vezessék be azt a szabályt, hogy az igazságszolgáltatással kapcsolatba kerülő gyerekek bírósági vagy egyéb meghallgatása a nyilvánosság kizárása mellett történjen. Ez alól csak szűk körben – a törvényben világosan megfogalmazott esetekben – lehessen kivételt tenni. Amennyiben az ítéletet/büntetést a bírósági tárgyaláson nyilvánosan hirdetik ki, akkor az csak a gyerek személyazonosságának felfedése nélkül történhet.

Jogi és egyéb segítségnyújtási formák, eljárási garanciák

Az eljárás során az érintett gyereknek nyújtott segítség módjairól a részes államok dönthetnek, de azok igénybevételének mindenképp ingyenesen kell történnie. A jogi vagy vagy egyéb segítség biztosításának érvényesülnie a fiatalkorúak igazságszolgáltatási eljárásainak valamennyi szakaszában – a gyerek meghallgatásától, a rendőrség, az ügyész (vagy más szerv) vádemelésre vonatkozó döntésén át egészen a bíróság, törvényszék vagy más ítélkezőszerv jogerős határozatáig.

A Bizottság javaslata alapján a részes államoknak törvényben kell biztosítaniuk a szülők vagy törvényes képviselők maximális mértékű bevonását a gyerekkel szembeni eljárásokba, mivel általánosságban ők tudnak pszichológiai és érzelmi támogatást nyújtani az érintett gyereknek. Bevonásuk általánosságban segít hatékony választ adni a gyerek büntetőjogba ütköző cselekményeire. A gyereket megilleti továbbá a fellebbezéshez és ingyenes tolmácshoz való jog is az ellene folyó jogi és hatósági eljárásokban.

A Bizottság, ismervén a bírósági eljárás elhúzódásának általános gyakorlatát, sürgeti a részes államokat, hogy vezessenek be jogszabályi rendelkezéseket annak biztosítására, hogy a bíróság vagy más illetékes szerv legkésőbb a vád előterjesztését követő hat hónapon belül jogerős döntést hozzon a gyerek vagy fiatalkorú ügyében. Az azonnali döntéshez való jog azt jelenti, hogy az érdemi döntést a lehető leghamarabb kell meghozni az eljáró szervnek/hatóságnak.

Fiatalkorúak bíróságának rendelkezései

Felismerve a gyerekek és fiatalkorúak szabadságtól való megfosztása által okozott ártalmakat, valamint az elkövetők későbbi reintegrációjának sikerére gyakorolt negatív hatásait, a Bizottság azt javasolja, hogy az államok határozzák meg a bűncselekmények elkövetésével vádolt gyerekek számára a büntetés felső határát, amelynek lényegesen alacsonyabbnak kell lennie, mint a felnőttek által elkövetett hasonló bűncselekményekért kirótt szabadságvesztés időtartama. A maximális időtartam alóli kivételeket lehetőség szerint kerülni kell az arányosság elvének betartásával.

Halálbüntetés és tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés tilalma

Halálbüntetés nem szabható ki olyan bűncselekményért, amelyet a bűncselekmény elkövetésekor 18 évnél fiatalabb személy követett el, függetlenül attól, hogy hány éves a gyerek a tárgyalás, az ítélethozatal vagy a szankció végrehajtásának időpontjában. Továbbá egyetlen, a bűncselekmény elkövetésekor 18 évnél fiatalabb gyereket sem lehet tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélni.

Bánásmód és körülmények

A részes államoknak a szabadságuktól megfosztott gyerekek számára külön intézményeket kell létrehozniuk, amelyek megfelelően képzett személyzettel, gyermekbarát szabályokkal és gyakorlattal működnek. Ez a szabály ugyanakkor nem jelenti azt, hogy egy ilyen intézményben elhelyezett gyereket a nagykorúvá válása után azonnal felnőtt intézménybe, intézetbe kellene áthelyezni.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy az alábbi irányelveket és szabályokat kell figyelembe venni valamennyi szabadságától megfosztott gyermek-elkövetőt érintően:

 • 18 év alattiakat tilos magánzárkában fogva tartani.
 • Megfelelő figyelmet kell fordítani a gyermek-elkövetők magánszférájára, a társaikkal való érintkezés lehetőségére, valamint a sport, testmozgás, művészet és szabadidős tevékenységekben való részvétel iránti igényeikre.
 • Minden gyereknek joga van orvosi, illetve egészségügyi vizsgálathoz.
 • Az adott intézmény személyzetének előmozdítania és támogatnia kell, hogy a gyerek a tágabb közösségével rendszeresen kapcsolatot tudjon tartani.
 • A gyerekkel szemben erőszakot, fizikai korlátozó intézkedést alkalmazni csak abban az esetben lehet, ha a gyerek közvetlen veszélyt jelent önmagára vagy másokra, és minden más eszközt azt megelőzően már kimerítettek.
 • Minden fegyelmi intézkedésnek összhangban kell állnia a gyerek veleszületett méltóságának és az intézményi gondozás alapvető céljainak megőrzésével.
 • Minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érdemi cenzúra nélkül kérést vagy panaszt nyújtson be a központi igazgatási szervhez, az igazságügyi hatósághoz vagy más megfelelő független hatósághoz, és hogy az ügyben született hatósági válaszról haladéktalanul tájékoztatást kapjon.
 • Független és szakképzett felügyelő/ellenőrző személyeket kell felhatalmazni arra továbbá, hogy rendszeres vizsgálatokat folytathassanak, és előre be nem jelentett ellenőrzéseket tarthassanak.

A fiatalkorúakat érintő igazságszolgáltatási rendszer szervezete

A Bizottság javasolja az államok felé, hogy a fiatalkorúak részére egy külön egységként – vagy a már létező törvényszékek, helyi bíróságok részeként –hozzanak létre külön bíróságokat a fiatalkorú és gyermek-elkövetők részére. Ahol ez gyakorlati akadályok miatt nem valósítható meg azonnal, ott a részes államoknak gondoskodniuk kell a fiatalok igazságszolgáltatási ügyeire szakosodott bírák és tisztségviselők kinevezéséről. Továbbá ahol ezek nem léteznek a szabályozás és gyakorlat szintjén, szükséges a próbára bocsátás, a szakmai tanácsadás vagy szupervízió bevezetése – olyan speciális intézmények, intézetek kialakítása mellett, mint pl. nappali (vagy szükség esetén bentlakásos) az igazságszolgáltatással kapcsolatba kerülő gyerekeket gondozó és kezelő létesítmények. A fiatalkorúakat érintő igazságszolgáltatási rendszerben folyamatosan támogatni kell e speciális egységek, szolgáltatások, intézmények és intézetek tevékenységének hatékony összehangolását és együttműködését. A Bizottság ezért azt javasolja, hogy a részes államok törekedjenek e szervezeteket aktívan bevonni a fiatalkorúak átfogó igazságszolgáltatási politikájának kidolgozásába és végrehajtásába, és biztosítsák számukra a részvételhez szükséges forrásokat.

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

Vedd észre mások értékeit!- Plakát

Vedd észre mások értékeit – Plakát

Mi a közös a sarkantyús teknősben, a dongóban és az afrikai elefántban? Hogy nind rendelkeznek értékes tulajdonságokkal. Ha kíváncsi vagy állati jó, beszélgetésindító plakátjainkra, válassz az alábbi adományösszegek közül és töltsd le kiadványunkat!

Rendezvényt szervezel gyerekekkel?

Ha gyerekek is lesznek az eseményen, amit szervezel, akkor ez az anyag neked szól. Mutasd meg, hogy ez egy olyan rendezvény, ahol egy gyerek nem eszköz és nem díszlet!

mi értelme az online kérdőíveknek

Van értelme kitöltenem? Kérdőíves konzultációkról gyerekeknek

Mire jó egy online kérdőív? Tényleg számít, mit gondolnak a gyerekek? Honnan tudhatjuk, hogy nem élnek vissza vele?

Cikkajánló

×
×

Cart