Ukrajnából menekültekre vonatkozó szabályok Magyarországon

Mit jelenet, ha valaki menedékes? Milyen jogosultságai vannak? Bíztosított-e számukra bármilyen különleges jogosultság vagy támogatás? A DLA Piper Hungary munkatársai összegyűjtötték az Ukrajnából érkező menekültekre vonatkozó legfontosabb jogszabályokat, különleges jogokról és támogatásokról szóló rendeleteket, illetve az ukrán gyermekekre vonatkozó speciális szabályokat.

Magyarországon két fő jogszabály rendelkezik a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásáról:

A menedékjog egy olyan jogosultság, ami lehetőséget teremt a Magyarország területén való tartózkodásra, és egyidejű védelmet nyújt a visszaküldés, a kiutasítás és a kiadatás ellen. A Menedékjogi törvény a Magyarországra érkezők négy különböző státuszát különíti el, amelyek részben eltérő jogvédelmet élveznek:

 • menekült személy;
 • kiegészítő védelmet élvező személy (oltalmazott);
 • ideiglenes védelmet élvező személy (menedékes);
 • befogadott személy.

A Magyar Kormány egy rendeletében menedékesként ideiglenes védelemben részesítette az Ukrajnában 2022. február 24. napját megelőzően tartózkodó ukrán állampolgárt, továbbá azt a hontalan személyt vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgárt, aki 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült Ukrajnában, illetve ezen személynek a családtagjait.

A Magyar Kormány rendelete összhangban áll az Európai Unió Tanácsa 2022/382. sz. végrehajtási határozatával, valamint az Európai Bizottság vonatkozó javaslatával, amely szerint az Uniós Tagállamok ideiglenes védelmet kötelesek nyújtani azoknak az érintett személyeknek. Az uniós átmeneti védelem időtartama 1 év, amely 6 hónapos időszakonként legfeljebb további 1 évre automatikusan meghosszabbítható. A magyar szabályozás ezt az uniós védelmet mintázza, ugyanakkor kiterjeszti a fent említett hontalan személyekre vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgárokra és családjukra is.

A fentiek alapján menedékes személy Magyarországon jogosult:

 • személyazonosságát igazoló okmányra;
 • külön jogszabályban meghatározott, egyszeri kiutazásra és visszatérésre jogosító úti okmányra, ha származási országa érvényes úti okmányával nem rendelkezik;
 • ellátásra, létfenntartási támogatásra és szállásra;
 • gyermekekkel kapcsolatos speciális támogatásra;
 • egészségügyi ellátásra, onkológiai szakellátásra, egyéb krónikus betegellátás keretében vizsgálatra és gyógykezelésre, továbbá állapotjavítás, állapotfenntartás vagy fájdalomcsillapítás érdekében igénybe vehető gyógyszerkészítmény, valamint a szükséges okmányok (születési és házassági anyakönyvi kivonat, az iskolai végzettséget, vagy szakképesítést igazoló okiratok) fordítási költségeinek megtérítésére;
 • a külföldiekre vonatkozó szabályok szerinti munkavégzésre.

Magyarország Kormányának további rendeleteiben különleges jogokat és támogatásokat biztosított az ukrán menedékesek részére az alábbiak szerint:

 1. Elhelyezés és lakhatás

A magyarországi szállással nem rendelkező ukrán menedékesek számára a menekültügyi hatóság jelöl ki szállást. A Kormány 104/2022. (III. 12.) Korm. rendeletében elrendelte, hogy támogatást nyújt azon önkormányzatoknak, és egyéb magán szálláshelyeknek, akik elhelyezést biztosítanak a menedékeseknek.

2. Rendszeres létfenntartási támogatás

Az ukrán menedékeseket rendszeres létfenntartási támogatás illeti meg, a befogadó állomáson vagy a számára kijelölt egyéb szálláshelyen történő tartózkodása alatt is. A létfenntartási támogatás havi mértéke nagykorúak esetén a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegével, kiskorúak esetén a családi pótlék összegével egyezik meg.

3. Gyermekekkel kapcsolatos speciális támogatás

Ha a menedékes kiskorú ellátásáról gondoskodik, a kiskorú elhelyezése céljából a magyar állampolgárral azonos feltételekkel jogosult igénybe venni a bölcsődei ellátást, az óvodai gondozást, nevelést, ellátást és a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait.

4. Foglalkoztatási támogatás

Az ukrán menedékesek Magyarország területén engedélymentesen jogosultak munkát vállalni, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozások valamelyikében dolgoznak. Egyéb esetben a menedékesnek munkavállalási engedélyt kell kérelmeznie. Az ukrán menedékesek tájékoztatást kaphatnak a munkavállalás lehetőségeiről az országhatáron belül kijelölt segítségpontoknál. A 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a az ukrán menedékes személy Magyarországon történő foglalkoztatásának elősegítése érdekében támogatást nyújt a munkaadók részére, ezzel is érdekeltté téve a munkáltatókat a menedékesek foglalkoztatásában.

Ukrajnából menekülő ukrán gyermekekre vonatkozó speciális szabályok

Az ukrán menedékesekre vonatkozó védelem az Ukrajnából menekülő gyermekekre akár saját jogon, akár menedékes státuszt élvező szülője jogán kiterjed, amennyiben a gyermek az ő vagy házastársának a nőtlen/hajadon kiskorú gyermeke, tekintet nélkül arra, hogy azok házasságban, házasságon kívül született vagy örökbe fogadott gyermek-e, aki a család részeként együtt élt a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlásához vezető események idején, és akit abban az időben teljes vagy jelentős mértékben a menedékes személy tartott el.

Amint azt fent említettük, a menedékes gyermekek a magyar állampolgárral azonos feltételekkel jogosultak bölcsődei ellátásra, óvodai gondozásra, nevelésre, valamint a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásainak igénybe vételére. Emellett számos kórház, többek között a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet minden nap 0-24 óráig fogadja az egészségügyi ellátást igénylő gyermekeket, ahol a kommunikációt pedig szükség esetén ukrán nyelvű tolmács segíti.

A 6-16 éves kor közötti menedékes gyermekek részére Magyarországon alapfokú oktatást nyújt az általános iskola, ezt követően léphetnek a gyermekek középfokú iskolákba, így gimnáziumba vagy a szakképző intézményekbe. A középiskolákban való tanulás mellett lehetőség van kollégium igénybevételére is, ezek elérhetőségéről szintén a tankerületi központok és a szakképzési centrumok tudnak felvilágosítást adni. Annak érdekében, hogy a kérelmező gyermekek életkoruknak megfelelő intézményes oktatása és nevelése biztosított legyen, a menekültügyi hatóság a befogadó intézményben való tartózkodás ideje alatt a kérelmező gyermekek köznevelésben való részvételének költségét átvállalja az elismerését kérő 21. életéve betöltéséig.

Az Ukrajnából kísérő nélkül érkező gyermekek kapcsán speciális szabályként érvényesül, hogy – a kísérővel érkező gyermekekkel ellentétben – mindaddig kiterjed rájuk a Gyermekvédelmi Törvény hatálya, amíg jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy felügyelete alá nem kerül. A kísérő nélkül érkező gyermekek számára a gyámhatóság gyermekvédelmi gyámot rendel ki, aki a menekültügyi eljárás ideje alatt segíteni fogja a menedékkérőt. A menekültügyi eljárást megindító, kísérő nélküli kiskorú gyermekvédelmi intézményben történő elhelyezéséről a menekültügyi hatóság intézkedik. A kísérő nélkül érkező kiskorúak befogadásáról, valamint számukra a gyermekvédelmi szakellátás biztosításáról a fóti Károlyi István Gyermekközpont gondoskodik. Amennyiben a menekültügyi hatóság úgy ítéli meg, hogy a menedékkérő vélelmezhetően nem kiskorú, orvos-szakértőt rendel ki az életkor megállapítása céljából. Kísérő nélkül érkező kiskorú esetében a menekültügyi eljárást soron kívül kell lefolytatni.

Milyen jogok illetik meg a Magyarországra az ukrán-orosz háborús helyzet miatt Magyarországra érkező magyar álampolgárokat?

Az Ukrajnából érkező magyar állampolgárok illetve ukrán-magyar kettős állampolgárok nem minősülnek menedékes státuszúnak, ők Magyarországon bármeddig tartózkodhatnak külön engedély nélkül.

Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben az Ukrajnából menekülő magyar állampolgároknak is járnak azok a szolgáltatások és kedvezmények, amelyeket a menedékes státuszú ukrán állampolgárok élveznek.

A szakmai cikk tartalmát a DLA Piper POSZTL munkatársai készítették.