Adatkezelési tájékoztató – Gyerekek biztonsága a sportban- kutatás

Hintalovon

2021.01.17.

A GYEREKEK BIZTONSÁGA A SPORTBAN című kutatást érintő kérdőív kitöltéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

Kik vagyunk?

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány (székhely: 1027 Budapest, Jurányi utca 1.; nyilvántartási szám: 01-01-0012255; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék; adószám: 18752836-2-41; a továbbiakban “Hintalovon Alapítvány“) 2015 óta működő, a gyermekjogok érvényesülésének előmozdítása iránt elkötelezett civil szervezet. Jelen kutatás célja a a szervezett sportban résztvevő gyerekeket érő bántalmazás feltárása. A kutatás keretében többek között egy online kérdőívvel vizsgáljuk retrospektív módon a gyermekkorban elszenvedett bántalmazás előfordulását, azaz a kérdőívre felnőtt kitöltők válaszait várjuk gyermekkori élményeikről.

Elérhetőségeink:

adószám:     18752836-2-41, nyilvántartási szám:    01-01-0012255 nyilvántartó hatóság:     Fővárosi Törvényszék  e-mail:    info@hintalovon.hu web:    www.hintalovon.hu Adatvédelmi ügyekben illetékes személy:  Név:     dr. Varga Felicia E-mail:     felicia.varga@hintalovon.hu

Milyen célból, hogyan és meddig kezeljük a személyes adatokat? 

Az adatkezelés 

  1. célja: a kérdőívek többszöri kitöltésével kapcsolatos duplikációk felismerése és kiszűrése;
  2. jogalapja: az Ön hozzájárulása;  
  3. időtartama: a személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük;
  4. során kezelt személyes adatok köre: IP cím és Network ID; 
  5. során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Ön általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség, ugyanakkor azok a kérdőív kitöltéséhez szükségesek. A hozzájárulás megadása nélkül nem lehetséges kérdőívet kitölteni. 

Milyen adatfeldolgozót veszünk igénybe?

A fenti személyes adatok tárolására az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe: TYPEFORM SL (székhely: Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018 – Barcelona (Spanyolország); adószám: B65831836; web: www.typeform.com; email: support@typeform.com). 

Más szervezetekhez hasonlóan mi is igénybe veszünk külső szolgáltatót (szolgáltatókat) folyamataink támogatására, ideértve különösen az adattárolást, információtovábbítást vagy a támogatási szolgáltatásokat (IT support). Az ilyen szolgáltatások igénybevétele során előfordulhat, hogy a szolgáltató(k) mint adatfeldolgozó(k) időlegesen hozzáférhet(nek) vagy tárolhat(nak) emailcímeket is, kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekben.

Az Ön jogai

Jogában áll megtudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és hozzáférést kérni a személyes adataihoz (hozzáféréshez való jog). Szintén jogában áll helyesbíteni az esetleges hibákat, vagy törölni a pontatlan adatokat, valamint kérheti az adatai kezelésének korlátozását (helyesbítéshez és törléshez való jog). Amennyiben adatait jogos érdek alapján kezeljük, akkor tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozáshoz való jog). Jogosult arra is, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy bennünket erre kérjen, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog). Amennyiben a személyes adatok kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. 

Hogyan gyakorolhatja a jogait? 

A fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmet a fenti 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül nyújtunk tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben nem teszünk intézkedéseket ezen határidőn belül, akkor tájékoztatást nyújtunk az intézkedés elmaradásának okairól. 

Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek

Ha nem ért egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérültek, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választása szerint – vagy a Fővárosi Törvényszéken (amely a Hintalovon Alapítvány székhelye alapján illetékes) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek listájához kattintson ide

Jogszabályi háttér

A személyes adatokat a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

  • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: “GDPR“)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó.

Alkalmazhatóság

A jelen tájékoztató 2022. január 19. napjától visszavonásig érvényes. 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a tájékoztatót bármikor módosítsuk. Amennyiben a módosítások eredményeképpen előálló helyzet nem áll összhangban a hozzájárulás megadásakor fennálló körülményekkel, akkor újra megkereshetjük, hogy hozzájárulását erősítse meg, illetve adja meg újra. Ha erre nem kerül sor, akkor a személyes adatai kezelését megszüntetjük, azaz a személyes adatait töröljük. 

[Tájékoztató vége]

További tartalmak a témában

Szeretnél az elsők között értesülni az újdonságokról?

Legyél Te is rendszeres adományozónk!

Már egyszeri támogatással is nagyon sokat segíthetsz, a havi 5000 forint rendszeres támogatás pedig nagyságrendileg teszi jobbá, kiszámíthatóbbá az Alapítvány mindennapi életét!
Havi
Clear

Legfrissebb híreink

Letölthető anyagaink

kamaszkor útikalauz

Kamaszkor – Útikalauz (felvilágosításhoz) szülőknek 1. rész

A kamaszkor nehéz. Segítünk eligazodni a kamaszkor kényes nevelési kérdéseiben, legyen szó felvilágosításról, szexuális nevelésről, más fontos kérdésekről.

Szempontrendszer

Szempontrendszer – a véleményükért kiálló gyerekek támogatásához

Virrasztást, sztrájkot, petíciót vagy más akciót szerveznek a suliban? Miket fontos átgondolni előtte?  Ha kíváncsi válaszainkra, válassz az alábbi adományösszegek közül és töltsd le kiadványunkat!

20 mondat, ahelyett hogy NE SÍRJ! – Plakát

Adunk néhány tippet arra, mit tudsz mondani ahelyett, hogy ne sírj! Töltsd le plakátunkat!

Cikkajánló

×
×

Cart