Tudástár

Tudástár

Cím Téma Év Kibocsátó Törvény Link Összefoglaló Kiemelt rész
Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya(Charter of the United Nations) Általános emberi jogi dokumentum 1945 ENSZ 1956. évi I. tv.

Az Alapokmány szabályozza az ENSZ teljes szervezetének és főbb szerveinek működését, meghatározza, mely államok válhatnak az ENSZ tagjává.

I. fejezet: Célok és elvek; XIV. fejezet: Nemzetközi Bíróság
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (The Universal Declaration of Human Rights) Általános emberi jogi dokumentum 1948 ENSZ Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény.

A dokumentum az ENSZ álláspontját foglalja össze a minden embert megillető, alapvető jogokról.

1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 15., 16., 18., 22., 25., 26. cikk
Menekültek helyzetére vonatkozó egyezmény és jegyzőkönyv (Menekültügyi Egyezmény)(Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees) Menekültekkel vagy migránsokkal foglalkozó dokumentum 1951 ENSZ 1989. évi 15. tvr

A dokumentum (megerősítve azt az elvet, mely szerint az alapvető jogok és szabadságok az embereket megkülönböztetés nélkül illetik meg) a menekültek helyzete

1. cikk: A "menekült" fogalmának meghatározása; 3. cikk: Megkülönböztetés tilalma; 4. cikk: Vallás, 12. cikk: Személyi állapot; 17. cikk: Fizetett munkavállalás; 22. cikk: Közoktatás; 23 cikk: Állami segély; Függelék: 2. bekezdés
ENSZ Közgyűlés határozata a házasságkötéshez szükséges kölcsönös beleegyezésről, a legalsó korhatárról és a házasságkötések anyakönyvezéséről(Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages) 1965 ENSZ Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény

A dokumentum kiemeli, hogy a család minden társadalom alapegysége, és rögzíti, hogy (az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 16.

Principle II
Nemzetközi egyezmény a faji megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről ( International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) Faji megkülönböztetés kiküszöböléséről szóló dokumentum 1965 ENSZ 1969. évi 8. tvr.

A dokumentum a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöbölése érdekében született, hogy előmozdítsa és segítse az emberi jogok és alapvető szabads

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (International Covenant on Civil and Political Rights) Általános emberi jogi dokumentum 1966 ENSZ 1976. évi 8. tvr.

Az Egyezségokmányban felsorolt jogok három kategóriába sorolhatók: egyes jogok abszolút jogok, melyek korlátozása, az azoktól való eltérés nem lehetséges; bi

2., 3., 6., 7., 8., 10., 14., 17., 18., 23., 24. cikk
Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) minden formájának kiküszöböléséről(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) Nőkkel szembeni diszkriminációról szóló dokumentum 1979 ENSZ 1982. évi 10. tvr. (kiegészítő jegyzőkönyve: 2001. évi LX.tv)

Az Egyezmény megfogalmazza: minden ember szabadnak, valamint a méltóság és a jogok szempontjából egyenlőnek született, mindenfajta megkülönböztetés nélkül – 

7., 9., 10., 11., 16. cikk
ENSZ Közgyűlés határozata a fiatalkorúak igazságszolgáltatásában alkalmazandó általános minimumkövetelményekről 40/33. („Pekingi Szabályok”) (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice („Beijing Rules”)) Fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozó dokumentum 1985 ENSZ Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény.

1.

ENSZ Közgyűlési határozat a fiatalkorúak igazságszolgáltatásában alkalmazandó általános minimumkövetelményekről 40/33. („Pekingi Szabályok”) (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice („Beijing Rules”)) Fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozó dokumentum 1985 ENSZ Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény.

1.

ENSZ Közgyűlés határozata által elfogadott ENSZ minimumszabályok a szabadságelvonással nem járó intézkedésekről 45/110. („Tokiói Szabályok”)(United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)) Fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozó dokumentum 1990 ENSZ Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény

1.

ENSZ Közgyűlés határozata a szabadságuktól megfosztott fiatalkorúak védelméről 45/113. („Havannai Szabályok”) (United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (“The Havana Rules”)) Fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozó dokumentum 1990 ENSZ Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény.
A hazájukon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerültekre vonatkozó irányadó elvek („Dengi elvek”) (ENSZ jelentés)(The Guiding Principles on Internal Displacement) Menekültekkel vagy migránsokkal foglalkozó dokumentum 1998 ENSZ Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény

A dokumentumban megfogalmazott mintegy 30 irányelv azon alapvető jogok és garanciák gyűjteménye, amelyek a lakóhelyüket elhagyni kényszerülőket minden körülm

Principle 1, 4, 6, 8, 10, 13, 15-18, 23
Az ENSZ (Közgyűlés) Milleniumi Nyilatkozata 55/2. (United Nations Millennium Declaration) Általános emberi jogi dokumentum 2001 ENSZ Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény

A 2000. szeptember 6–8.

ENSZ Gazdasági és Szociális Tanács Iránymutatásai a gyermekkorú áldozatokra és a bűncselekmények tanúira vonatkozó igazságszolgáltatásokról(United Nations Guidelines on Justice in matters involving Child Victims and Witnesses of Crime (ECOSOC Res 2005/20)) Gyermekbarát igazságszolgáltatás elősegítése érdekében hozott dokumentum 2005 ENSZ Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény

Az iránymutatások által kitűzött célok: a gyermekkorú áldozatokat illető jogok tiszteletben tartásának elősegítése, az ehhez szükséges politika kialakítása,

A fegyveres erők vagy fegyveres csoportok kötelékébe tartozó gyermekekről szóló elvek és iránymutatások („Párizsi elvek”) (The Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups (“The Paris Principles”)) Fegyveres konfliktusban résztvevő gyermekekkel foglalkozó dokumentum 2007 ENSZ Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény

A dokumentum az 1997-ben elfogadott, a gyermekek fegyveres erők által való toborzásának megelőzését célzó „Fokvárosi elvek” nyomán jött létre az UNICEF kezde

Fakultatív jegyzőkönyv a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményhez kapcsolódó panaszmechanizmusra (ptional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure) Általános gyermekjogi dokumentum 2012 ENSZ Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény

Jelen előírások lehetővé teszik a gyermekek számára, hogy panasszal fordulhassanak az ENSZ Gyermekjogi Bizottságához, mindazonáltal azt is elismerik, hogy a

Egyezmény az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről (Convention against Discrimination in Education) Oktatásról szóló dokumentum 1960 ENSZ 1964. évi 11. tvr

Az Egyezmény meghatározza, mit nevezünk megkülönböztetésnek, valamint azt, mi nem minősül megkülönböztetésnek az oktatásban.

1., 2., 4., 5. cikk
Egyezmény a gyermekek és fiatalkorúak ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatról (Convention concerning Medical Examination for Fitness for Employment in Industry of Children and Young Persons (No. 77)) Gyermekek és fiatalkorúak foglalkoztatásáról szóló dokumentum 1946 ILO 2000. évi XLIX. Tv

Az Egyezmény a gyermekek és fiatalkorúak ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatra vonatkozó különböző javaslatokat tartalmazza.

2-6. cikk
Egyezmény a föld alatti bányamunkában foglalkoztatott fiatalkorúak orvosi alkalmassági vizsgálatáról(Convention concerning Medical Examination of Young Persons for Fitness for Employment Underground in Mines (No. 124)) Gyermekek és fiatalkorúak foglalkoztatásáról szóló dokumentum 1965 ILO 2000. évi LXIII. Tv

Az Egyezmény szerint alapos orvosi alkalmassági vizsgálatnak kell alávetni a 21. évnél fiatalabbakat bányában történő föld alatti alkalmazásuk és munkájuk el

Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról (Convention concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibilities (No. 156)) Nemek közötti egyenlőségről szóló dokumentum 1981 ILO Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény 1., 3., 5., 8. cikk
Egyezmény az anyaság védelméről (1952. évi módosított egyezmény felülvizsgálata)(Convention concerning the revision of the Maternity Protection Convention (No. 183.)) Nőkkel szembeni diszkriminációról szóló dokumentum 2000 ILO 2004. évi CXI. Tv

Az Egyezmény vonatkozik minden foglalkoztatott nőre, ez alól munkavállalók csoportjait csak az Egyezményben meghatározott feltételekkel lehet kivonni.