ENSZ Közgyűlés határozata a fiatalkorúak igazságszolgáltatásában alkalmazandó általános minimumkövetelményekről 40/33. („Pekingi Szabályok”)

ENSZ Közgyűlés határozata a fiatalkorúak igazságszolgáltatásában alkalmazandó általános minimumkövetelményekről 40/33. („Pekingi Szabályok”)

1. rész Általános alapelvek: A tagállamoknak saját érdekeik mellett a fiatalkorúak és családjuk jólétének biztosítását is szem előtt kell tartaniuk, illetve gondoskodniuk kell az ehhez szükséges feltételek megteremtéséről. A szabályok minden fiatalkorú bűnözőre egyaránt érvényesek származástól, nemtől, bőrszíntől, anyanyelvtől, vallási és politikai meggyőződéstől függetlenül. Büntetés kiszabásakor – az ügy súlyossága mellett – az elkövető személy élethelyzetét, szociális hátterét is figyelembe kell venni, s ennek ismeretében, arányosan kell eljárni. Mindezek mellett fontos a fiatalkorúakat megillető jogok garantálása az eljárás valamennyi szakaszában (pl. hallgatáshoz való jog, szülő/gondviselő jelenlétéhez való jog, nyilvánosság joga). A szabályzat az egyéb nemzetközileg elismert, egyetemes emberi jogi nyilatkozatokkal összhangban értelmezendő. 

2. rész Kivizsgálás és döntéshozatal: Egy fiatalkorú letartóztatása esetén a rendőrségnek azonnal értesítenie kell a szülőket vagy gondviselőket amellett, hogy a fiatalkorút jogi státusza tiszteletben tartásának megfelelő elbánásban részesítik. A rendőröknek kiemelkedő szerepük van az ifjúkori bűnözés megelőzésében, így ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni az ebből eredő feladataiknak, fontos, hogy megfelelő képzésben részesüljenek. A fejezet továbbá azt is kiemeli, hogy a bírósági tárgyalás előtt és közben a fogvatartás csak mint végső megoldás alkalmazható.

3. rész Megítélés és elhelyezés: A fiatalkorú bűnöző ügyében a lehető leghozzáértőbb testületnek kell eljárnia, és a tárgyalás során őt igazságos elbánásban kell részesítenie, melynek egyik jelentős eleme az ártatlanság vélelme. Mindezek mellett a fiatalok folyamodhatnak jogi tanácsadásért, és szüleik vagy gondviselőik is jelen lehetnek az eljárás közben. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a halálbüntetés és a fizikális bántalmazás semmilyen fiatalkorúak által elkövetett bűntény szankcionálásaként nem hajtható végre. Minden ügy azonnali eljárást és jól képzett szakemberek részvételét igényli. A fejezet végén pedig a dokumentum foglalkozik  a gyermekek intézményben történő elhelyezésének problémájával is. 

4. rész Nem intézmény által történő elbánás: A fejezet a fiatalkorúak nem intézmény által történő elhelyezését taglalja, különös figyelmet fordítva az állam és a felelős intézmények viszonyára. A tagállamoknak törekedniük kell a fiatalok széles körű rehabilitációjának támogatására és arra, hogy az elhelyezés a leghozzáértőbb bizottság rendeletinek alapján történjen. 

5. rész Intézmény általi elbánás: Az intézmények általi ellátásnak a fiatalok társadalomba történő újra beilleszkedését kell elősegítenie, a felnőtt fogvatartottak káros hatásaitól mentesen. Az e szabályzatban foglaltak, a fogvatartottakkal kapcsolatos minimális elvárási szabályokkal összhangban alkalmazhatóak. A fejezet kitér arra is, hogy a fiatalkorúaknál a feltételes szabadságra bocsátásnak olyan hamar meg kell történnie, amilyen hamar csak lehet. 

6. rész Kutatás, tervezés, politika kialakítás és értékelés: A hatékony tervezés és politikaformálás érdekében minden szükséges kutatást támogatni kell. A kapott eredményekre, várható trendekre jelentős figyelmet kell fordítani, és rendszeresen dokumentálni kell őket a kutatás eredményessége végett. 
 

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice („Beijing Rules”)
Témája, tárgyköre: 
Fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozó dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ENSZ
Az elfogadás éve: 
1985
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
Nincs a dokumentumot kihirdető magyarországi törvény.