Egyezmény az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről

Egyezmény az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről

Az Egyezmény meghatározza, mit nevezünk megkülönböztetésnek, valamint azt, mi nem minősül megkülönböztetésnek az oktatásban. AzEegyezményben részes államok kötelezettséget vállalnak, hogy eltörölnek minden olyan törvényhozási és adminisztratív rendelkezést, és megszüntetnek minden olyan adminisztratív gyakorlatot, amely megkülönböztetést von maga után az oktatás terén. Vállalják továbbá olyan belső politika kialakítását, kidolgozását és alkalmazását, amely a körülményeknek és a nemzeti szokásoknak megfelelő módszerekkel törekszik előmozdítani mindenki számára az egyenlő lehetőségeket és egyenlő elbírálást az oktatásban. Ennek megfelelően többek között kötelezővé és ingyenessé teszik az elemi oktatást, és mindenki számára elérhetővé és hozzáférhetővé teszik a középfokú oktatás különböző formáit. A felsőoktatást ugyancsak hozzáférhetővé teszik mindenki számára az egyéni képességek alapján. Az egyezményben részes két vagy több állam között az egyezmény értelmezése vagy alkalmazása tekintetében felmerülő minden olyan vitás kérdést, amely tárgyalás útján nem rendeződik, a vitában érdekelt felek kérésére – ha a vita rendezésére más megoldás nincs – döntés végett a Nemzetközi Bíróság elé kell terjeszteni.

Convention against Discrimination in Education
Témája, tárgyköre: 
Oktatásról szóló dokumentum
Kibocsátó megnevezése: 
ENSZ
Az elfogadás éve: 
1960
A kihirdető törvény (vagy EU dokumentum) megjelölése: 
1964. évi 11. tvr
A tárgykörhöz kapcsolódó, különösen fontos szöveghelyek: 
1., 2., 4., 5. cikk